Verhelle Melissa

Ondernemend in advies

Verhelle Melissa BV is ondernemend in advies en staat garant voor gedrevenheid, ervaring en betrouwbare dienstverlening op vlak van vennootschapsrecht.

Een professionele houvast, expertise waarop je kan bouwen en vertrouwen.

Elk adviesdossier wordt opgesteld vanuit een  uitgebreide achtergrond in het notariaat, met een multidisciplinaire aanpak die rekening houdt met vastgoed- en familiale aspecten.

Jarenlange ervaring in het notariaat en een specialisatie in vennootschapsrecht zorgen voor een duidelijk afgetekende missie.

Group 1 (1)

Accountants de mogelijkheid bieden om zich volledig te concentreren op de cliënt en de cijfers door het juridisch takenpakket over te nemen.

Group 1 (1)

Ondernemers bijstaan met betrouwbaar en bemiddelend advies bij alle vennootschapsrechtelijke aspecten van hun onderneming, van oprichting tot ontbinding.

Group 1 (1)

De jurdische drempel verlagen.

Jarenlange ervaring in het notariaat en een specialisatie in vennootschapsrecht zorgen voor een duidelijk afgetekende missie.

Group 1 (1)

Accountants de mogelijkheid bieden om zich volledig te concentreren op de cliënt en de cijfers door het juridisch takenpakket over te nemen.

Group 1 (1)

Ondernemers bijstaan met betrouwbaar en bemiddelend advies bij alle vennootschapsrechtelijke aspecten van hun onderneming, van oprichting tot ontbinding.

Group 1 (1)

De jurdische drempel verlagen.

Visie

Een standvastige en vertrouwelijke band opbouwen met accountants en KMO’s.

Het aanbieden van professioneel advies vanuit een neutrale optiek en het aanreiken van effectieve oplossingen op maat.

Doeltreffende dienstverlening en daadkrachtig advies op diverse vlakken binnen het ondernemingsrecht. Wie kan beroep doen op Verhelle Melissa?

Group 1 (1)

Accountants en KMO’s die zich willen ontdoen van alle beslommeringen op vlak van vennootschapsrecht.

Group 1 (1)

Accountants die kwalitatieve juridische dienstverlening aan hun cliënten willen aanbieden.

Doeltreffende dienstverlening en daadkrachtig advies op diverse vlakken binnen het ondernemingsrecht. Wie kan beroep doen op Melissa Verhelle?

Group 1 (1)

Accountants en KMO’s die zich willen ontdoen van alle beslommeringen op vlak van vennootschapsrecht.

Group 1 (1)

Accountants die kwalitatieve juridische dienstverlening aan hun cliënten willen aanbieden. 

Expertise

Juridische ondersteuning bij de aanpassing van de statuten van alle vennootschappen aan het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen tegen 31 december 2023. Na grondige
analyse van de huidige statuten en de bestuursmandaten: Opmaak van de agenda van de
buitengewone algemene vergadering en opvolging en/of opmaak van de akte.

Volledige afhandeling van de oprichting van een Commanditaire Vennootschap (CommV) en
Vennootschap Onder Firma (VOF): Opmaak van integrale akte inclusief registratie, neerlegging bij de
bevoegde Ondernemingsrechtbank via eGriffie en publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Opstellen van de akte oprichting van een maatschap op maat.

Coördinatie en begeleiding van de notariële akte oprichting van een BV, NV en CV, inhoudende onder
meer duidelijke omschrijving van de voorgenomen activiteiten (voorwerp), de bepalingen inzake
overdracht en overgang van aandelen, formulering van de rechten van de vruchtgebruiker en blote
eigenaar, duidelijke afbakening van bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid,…

Juridische begeleiding en opmaak of nazicht van allerhande akten statutenwijzigingen tijdens het
bestaan van de vennootschap (o.a. wijziging voorwerp, wijziging boekjaar, inbreng (in geld of in
natura), kapitaalvermindering of kapitaalverhoging, wijziging bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheid, creatie of afschaffing van soorten van aandelen, …).

Ontbinding en vereffening van vennootschappen: Coördinatie, opmaak en/of nazicht van juridische
documenten, verslaggeving en akten inzake de ontbinding en vereffening van vennootschappen.

Juridische bijstand in dossiers betreffende fusie en splitsing en inbreng in natura. In dergelijke
dossiers, is het ten zeerste aangewezen om van bij het begin niet alleen de cijfers ten gronde te
analyseren, doch ook tijdig alle juridische aspecten en verslaggeving voor te bereiden en tevens ab
initio de administratieve formaliteiten betreffende over te dragen vastgoed te vervullen (onderzoek
bodemtoestand en nagaan of verdere stappen via een bodemsaneringsdeskundige vereist zijn,
stedenbouwkundige uittreksel aanvragen en analyseren, eventueel akkoord intercommunale tijdig
opvragen, handelshuurcontract nalezen op eventuele bijzondere voorwaarden, nagaan of
(conventionele) erfdienstbaarheden werden gevestigd, …). Juridische bijstand van bij de aanvang van
dergelijke dossiers, zorgt ervoor dat (fiscale) termijnen gerespecteerd kunnen worden.

Opmaak van onderhandse akten en notulen/documenten inzake onder meer ontslag en benoeming
van het bestuursorgaan, zetelverplaatsing, tegenstrijdig belang, aanstelling vaste vertegenwoordiger,
volmachten, ….

Naast de opmaak van akten en notulen, verzorgen van de bijhorende administratieve
formaliteiten zoals neerlegging via eGriffie, neerlegging bij de bevoegde ondernemingsrechtbank en
publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Dit alles nauwgezet rekening houdend met de
verplichtingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Begeleiding van overdrachten van vastgoed in vennootschapsrechtelijke dossiers (inbreng en
‘uitbreng’ in natura, kapitaalverhoging en kapitaalverminderingen, fusies en splitsingen met
belangrijke overnames van bedrijfsvastgoed, toebedeling van vastgoed na ontbinding,…). Nazicht van
alle administratiefrechtelijke formaliteiten, erfdienstbaarheden, voorkooprechten,
bodemproblematiek, stedenbouwkundige vergunningen, …

Verlenen van eerstelijnsadvies niet alleen op vlak van vennootschapsrecht, maar ook op vlak van
vastgoedrecht en familiaal vermogensrecht.

Toelichting van recente wijzigingen in de wetgeving of rechtspraak aan
de hand van recent gepubliceerde rechtsleer, zodat medewerkers in een mum van tijd op de hoogte
blijven van recente evoluties.

Contact

Nood aan professioneel advies over vennootschapsrecht, een afspraak maken of verdere vragen? Neem contact op en je wordt snel geholpen.

    Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord