GDPR -BELEID

 

BV VERHELLE MELISSA neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. We informeren u graag over het algemene beleid van de BV Verhelle Melissa op het vlak van gegevensverwerking in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

In deze verklaring gaan we dieper in op de verwerking van uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

 

De bestuurder van BV Verhelle Melissa, is een verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking.

Voor alle vragen over ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen via melissa@ondernemendinadvies.be

Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

Wanneer worden gegevens verzameld en verwerkt?

 

BV Verhelle Melissa verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op advies, opstellen van overeenkomsten, juridisch werkzaamheden etc. Daarnaast kunt u ook op ons een beroep doen of ons ook contacteren voor bijstand bij het beheer en de uitvoering van de door u gesloten dienstverleningsovereenkomst. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen.

 

Welke gegevens worden verzamend en verwerkt?

 

De gegevens die u naar aanleiding van contact met de BV Verhelle Melissa meedeelt, worden verzameld en verwerk: zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en btw-nummer. Het betreft ook alle gegevens die noodzakelijk zijn om ons toe te laten uw juridische behoeften in te schatten. Uw gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de juridisch dienstverlening waarvoor u op ons een beroep doet, tenzij u dit anders wenst en dit ook zo aangeeft.

Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en formulieren manueel invult en ook wanneer u dat elektronisch doet. Bij het eventuele bezoek aan onze website of sociale mediakanalen worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent, kunt u BV Verhelle Melissa contacteren.

 

Voor welke doeleinden worden gegevens verzameld en verwerkt?

 

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet.

Voor onze cliënten verwerken wij deze gegevens voor klantenbeheer, juridische dienstverlening en de promotie van andere diensten van BV Verhelle Melissa zelf. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voor zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming.

Wat onze website en sociale media betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website/ sociale media en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens?

 

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw aanvraag of verzoek in verband met een juridische behoefte en noodzaak.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

 

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

 

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt of in het kader van adviezen, onderhandelingen, kortom in onze juridische diensteverlening en administratieve dienstverlening.

Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van BV Verhelle Melissa.

In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

Wij melden u wel dat advocaten meevallen onder de bepalingen van de antiwitwaswetgeving en zelf in sommige uitzonderlijke gevallen zelf verplicht zullen zijn via de stafhouder van onze Orde mededelingen te doen.

 

Uw rechten

 

De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen BV Verhelle Melissa, kan u dit melden via [vermelding van het emailadres via hetwelk dit kan gebeuren] of door het aankruisen van een vakje in de informatie die u bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.

U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via melissa@ondernemendinadvies.be met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

 

BV Verhelle Melissa behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.